Algemene voorwaarden Yoshikigoi Auctions

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Yoshikigoi Auctions
Yoshikigoi
Californischeweg 14
5971NV Grubbenvorst
Telefoonnummer: 0031-619880267 bereikbaar elke werkdag van 9.00-18.00
E-mailadres: info@yoshikigoi-auctions.com
KvK-nummer: 12037508
Btw-identificatienummer / VAT: NL-82 1880 585-B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Wij hebben de veilingen zo ingepland dat elke veiling 2 minuten na elkaar pas eindigen. Dit betekend dat iedereen nog voldoende tijd heeft om op zijn/haar favoriete Yoshikigoi nog te bieden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden binnen 2 uur na afloop van de veiling.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Vervallen aankoop:
Na 4 weken van herhaalde onvruchtbare pogingen via mail en/of telefonisch om U als klant te bereiken aangaande de verzending en of aankoop van een Koi op onze veilingwebsite vervalt de aankoop van de vis en word deze vis opnieuw in de veiling gebracht op een door ons bepaalde datum.

Mocht U op herhaalde onvruchtbare pogingen om U te bereiken niet reageren nemen wij het recht om U 50 Euro in rekening te brengen per aangekochte Koi voor administratieve en verblijfkosten van U koi.

U ontvangt dan een factuur over het bedrag van 50 Euro administratie kosten Yoshikigoi veiling.

Indien U al een betaling hebt gedaan voor de aangekochte Koi en op een later tijdstip dan de aangegeven 7 dagen, de koop zou willen ontbinden, zullen wij eveneens de 50 Euro administratie en verblijfkosten kosten per aangekochte Koi in mindering brengen op het terug te vorderen bedrag.

U hebt alleen recht op terug betaling van het resterende bedrag door middel van een E mail aan info@yoshikigoi-auctions.com .

Om ons en andere klanten te behoeden van misbruik zullen we ons het recht voorbehouden om iedere cliënt die zich vaker dan 3 keer terugtrekken van aankoop zonder opgaaf van verdere redenen te blokkeren.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij het winnen van de veiling:
Bij het winnen van de veiling heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 2 uur. Deze bedenktermijn gaat in op het moment dat de veiling sluit. Om ons en andere klanten te behoeden van misbruik zullen we ons het recht voorbehouden om mensen die vaker dan 3 keer terugtrekken zonder opgaaf van reden te blokkeren.

Indien wij binnen 7 dagen na afloop van de veiling geen reactie van u hebben ontvangen is de koop definitief bindend en zullen we een factuur sturen voor de gewonnen Yoshikigoi.

Tijdens de bedenktijd zal de consument per ommegaande ons per mail informeren.
De Yoshikigoi die u via deze webwinkel aankoopt/gewonnen hebt worden niet retour genomen.

Mocht u toch een probleem hebben met uw ontvangen Yoshikigoi willen wij u verzoeken ons binnen 24 uur na ontvangst een email te sturen met uw vraag/klacht.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de originele verzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag verminderd met verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

Artikel 8– De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde veilingduur worden de begin prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet veranderd.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

De persoon die als laatste geboden heeft voordat de veiling daadwerkelijk sluit heeft recht op de aankoop van de Yoshikigoi voor het geboden bedrag vermeerderd met de verzendkosten en eventueel factureringskosten.Dit is niet discutabel, degene die in ons systeem als hoogste bieder staat vermeld heeft de Yoshikigoi gewonnen, tenzij er natuurlijk problemen zijn met de website zoals in artikel 4 vermeld.

Op de veilingwebsite bestaat de mogelijkheid om een maximaal bod in te geven. Dit betekend dat indien men op een vis bied dat men ook een maximaal bod in kan geven.  Wat betekend dit nu voor U:

Veronderstel U ziet een Koi en wil niet elke keer weer opnieuw een bod uitbrengen of de kans lopen dat U net te laat bent met het hoogste bod.
U heeft dan vanaf nu de mogelijkheid om een maximaal bod voor deze Koi in te stellen.

Stel de Koi waar U in geïnteresseerd bent staat op 60 Euro en U wilt tot maximaal 100 Euro voor deze Koi bieden. Alles wat U dan moet doen is u maximale bod in het normale bied-vak in te geven. U maximale bod van 100 Euro word niet zichtbaar.

Wat zichtbaar is dat U een Euro meer geboden hebt als de vorige bieder. Dus U bod word dan 61 Euro. Indien de vorige bieder nu een nieuw bod plaatst van bijvoorbeeld 70 Euro word U bod automatisch 71 Euro zonder dat U wat hoeft te doen.

Indien iemand meer bied als U maximale bod word U weer zo snel mogelijk via E mail op de hoogte gesteld. Deze mail kan in verband met de biedingen iets vertraagd verstuurd worden.

Dus het is wel van belang om de veilingen net voor sluiting tijd in de gaten te houden.

Kosten betaling:
Om in Nederland gebruik te maken van betaalsystemen zoals Ideal, PayPal en Visa bijvoorbeeld, heeft men een provider nodig die dit regelt. Aangezien deze provider er ook graag wat aan wil verdienen is iedereen dus verplicht een bijdrage van het ontvangen bedrag te betalen. De meeste Web Shops nemen dit dan ook voor eigen rekening. Wij zijn er als bedrijf echter van overtuigd dat onze aangeboden vissen veelal ver onder de normale verkoopprijs worden verkocht en behouden ons dan ook het recht voor de kosten aan de consument door te berekenen.

Mocht u geen extra kosten willen betalen en niet via Ideal willen betalen, dan kunt er natuurlijk ook altijd voor kiezen om de gewonnen Yoshikigoi op te komen halen. U dient het bedrag dan wel gepast en contant mee te brengen.

Hieronder ziet u de tarieven die wij extra berekenen.

Overboeking: €3,95 (dan krijgt u per mail een factuur die u dient over te maken)
Ideal: €0,00
Mastercard: 1,8% over het totaalbedrag
Visa: 1,8% over het totaalbedrag
PayPal: 3,4% over het totaalbedrag
Bankcontact: 1,5% over het totaalbedrag
Sofort Banking: 0,9% over het totaalbedrag

U kunt de tarieven ook vinden op: https://www.mollie.com/nl/pricing/

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de Yoshikigoi voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, voorbehouden kleurveranderingen, op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde Yoshikigoi dienen binnen 24 uur na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de yoshikigoi voor elke individuele toepassing door de consument.

De garantie geldt niet indien:
De geleverde Yoshikigoi aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer;

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Aangezien er voor Nederland, België en Frankrijk geen transporteurs zijn voor levende vissen kunnen deze uitsluitend zelf afgehaald worden of er moeten andere bezorgkosten berekend worden.

Indien wij zelf de vissen moeten bezorgen zijn hiervoor de vaste kosten;
Binnen een straal van 20km van ons bedrijf in Grubbenvorst 50 Euro.
Binnen de straal van 50km zijn de bezorgkosten 75 Euro.
Binnen de straal van 100 km zijn de bezorgkosten 150 Euro.
Bij grotere afstanden van 100 km tot maximaal 200 km zijn de bezorgkosten enkele reis, per auto €0,43 per km. Dit komt dan extra bovenop de 150 Euro bezorgkosten. Voor België en Frankrijk zijn de verzendkosten €0,43 per km enkele reis per auto.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Alle zendingen zullen op Maandag en op Donderdag plaats vinden.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet geleverd kan worden, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Bij geschikte watertemperaturen boven de 15 graden Celsius zullen de door de consument aangekochte Yoshikigoi ten allen tijden binnen 7 werkdagen verzonden worden. Een uitzondering op deze regel is, indien de buitentemperatuur van het water beneden deze 15 graden Celsius ligt.

Beneden de 15 graden Celsius watertemperatuur kunnen alle door de consument aangekochte Yoshikigoi kosteloos bij de Yoshikigoi farm verblijven tot de watertemperatuur bij de consument boven de 15 graden Celsius ligt.

Dus alle aangekochte vissen van onze winterveilingen kunnen geheel kostenloos op de Yoshikigoifarm op de farm verblijven.

Indien de watertemperatuur boven de 15 graden Celsius is, kunnen de Yoshikigoi uiterlijk 2 weken op de Yoshikigoi farm verblijven.

Dit geldt echter uitsluitend in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging door Yoshikigoi en de consument. Het verzoek om de aangekochte Yoshikigoi langer dan 7 werkdagen op de Yoshikigoi Farm te laten verblijven dient uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk bij Yoshikigoi aangevraagd te zijn.

Indien de aangekochte Yoshikigoi langer dan 2 weken na de aankoopdatum op de farm moeten verblijven zullen wij een bedrag van €7,20 per week in rekening brengen per aangekochte Yoshikigoi, mits anders schriftelijk is overeengekomen door beide partijen.

De kosten van €7,20 per week per Yoshikigoi, zijn voor de overblijfkosten voor elke aangekochte Yoshikigoi.

Alle in de winter geveilde vissen kunnen kosteloos tot het voorjaar bij ons op de farm verblijven tot de watertemperaturen in het voorjaar boven de 15 graden zijn. Indien er wat met de vissen gebeurt zoals kleurverlies, infecties of andere nadelige oorzaken (gezondheid) van de Koi zullen deze door ons vervangen worden door een soortgelijke Koi of een creditering van het veiling bedrag.

Let op! De gewonnen veilingen dienen wel binnen 7 dagen voldaan te worden op ons rekeningnummer! U krijgt van ons de mogelijkheid op meerdere manieren te betalen, Als u kiest voor overboeking dient u het bedrag binnen 7 dagen, na ontvangst van de factuur op onze rekening bij te hebben geschreven.

Als de Yoshikigoi bij ons overwinteren is dit ook het geval.

Artikel 11 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de Yoshikigoi moeten binnen 24 uur na ontvangst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.

Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugbetalen.

 

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.